Adatkezelési tájékoztató

TÖRPITORNA MOZGÁSKUCKÓ Csengeri-Paréj Kitti
 ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

Az Érintetteket (A Törpitorna Mozgáskuckó foglalkozásain résztvevő Ügyfeleket) még az adatkezelés megkezdése előtt a jelen adatkezelési tájékoztató útján tájékoztatom az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az Érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Tájékoztatni szeretném Önt arról, Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott Törpitorna Mozgáskuckó, Csengeri-Paréj Kitti a hatályos szabályozás szerint Adatkezelőnek minősül.

Adatkezelő neve: Törpitorna Mozgáskuckó

Adatkezelő képviselője: Csengeri-Paréj Kitti

Adatkezelő elérhetősége: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 8/b. 7/3.| Tel.: +36-30-834-3472

E-mail: [email protected]

I. TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS HATÁLYA

Jelen Adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy Ön megismerje Törpitorna Mozgáskuckó által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatásban lévő adatvédelmi elveket mint Adatkezelő magamra nézve kötelező erővel ismerem el. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel lett figyelembe véve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezése.

II. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK, FOGALMAK

Érintett (Ügyfél): A foglalkozást igénybevevő kiskorú gyermek törvényes képviselője. Személyes adat: Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy („Érintett“) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. Az Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló olyan konkrét cselekedete (félreérthetetlen és egyértelmű), ahol beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. Adatkezelő: Aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

III. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA

Törpitorna Mozgáskuckó, Csengeri-Paréj Kitti, mint Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és a tisztességesen valamint az átláthatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezelem. A Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelem az Érintett hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használom fel. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl. Mint Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzöm. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, tehát Ön felel. A 16. életévét be nem töltött személy („Érintett”) személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Mint Adatkezelőknek nem áll módomban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Mint Adatkezelő az általam kezelt személyes adatokat harmadik félnek át nem adom. Mint Adatkezelő az általam kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az Érintettet értesítem.

IV. ADATKEZELÉS KÖRE, CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

1. Mint adatkezelő, az Érintettek (Ügyfelek) alábbi adatait kezelem: név, lakóhely, telefonszám, e-mail cím, születési idő, telefonbeszélgetési idő tartalma, üzenet (e-mail) tartalma, hívás időpontja, kórelőzmény adatai, vizsgálati lapok, vizsgálati vélemények, személyre szabott tornasorok. Ezeket a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezelem.

2. Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás az Érintettel (Ügyféllel) gyermeke megfelelő fejlődése érdekében.

3. Adatkezelés jogalapja: A szolgáltatást igénybe vevő Érintettek (Ügyfelek, kiskorú gyermek törvényes képviselői) hozzájárulásukat adják (aláírásukkal igazolják) saját és gyermekeik adatainak kezeléséhez.

4. Adatkezelés időtartama: A tervezett időtartam 5 év, illetve az Érintett (Ügyfél) által történő visszavonásig.

V. ÉRINTETT (ÜGYFÉL) JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA

1. Tájékoztatás és személyes adatokhoz hozzáférés

Az Érintett (Ügyfél) kérheti, hogy mint Adatkezelő tájékoztassam, hogy kezelem-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általam kezelt személyes adatokhoz biztosítsam számára a hozzáférést.

2. Helyesbítéshez való jog

Kérhet, mint Adatkezelőt, hogy a pontatlan személyes adatot helyesbítsem. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett (Ügyfél) kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

3. Törléshez való jog

Az Érintett (Ügyfél) kérhet mint Adatkezelőt személyes adatainak törlésére.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Pl. ha ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Érintett (Ügyfél) kérhet, mint Adatkezelőt az általa rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és/vagy azokat egy másik Adatkezelő részére továbbítsa.

6. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett (Ügyfél) tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

VI. ADATBIZTONSÁG

A Törpitorna Mozgáskuckó mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintettek (Ügyfelek) adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Rendelet valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő adatbázisában tárolt érintett adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá. Az adatkezelő biztosítja, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. A szolgáltatás informatikai rendszerét tűzfallal védi a jogosulatlan hozzáférés ellen. Az adatok tárolására használt eszközök jelszóval védettek. A papír alapon tárolt dokumentumok esetében olyan zárt tárolást alkalmaz, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést.

VII. PANASZOK KEZELÉSE

Az adatvédelmi vonatkozású kérelmét, tiltakozását, panaszát az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit az Adatkezelő kezeli. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit az Adatkezelőnél nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

E-mail: [email protected]

VIII. ADATVÉDELMI INCIDENS

Amennyiben adatvédelmi incidens történik, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes Felügyeleti Hatóságnak azt, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Mint Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használom fel.

IX. TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI

Mint Adatkezelő fenntartom a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsam vagy frissítsem és a friss változatot közzé tegyem. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes. Kérem, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatómat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt!


A Tájékoztató hatályba lépésének napja: 2019. január 24.


TÖRPITORNA MOZGÁSKUCKÓ

Csengeri-Paréj Kitti