Szolgáltatásaim

Komplex Szenzomotoros vizsgálat:

 • 3 hónapos kortól 5 éves korig: BHRG-SEED fejlődési skála
 • 5 éves kortól kisiskolás korig: ÁMV (Állapot- és Mozgásvizsgálat)
 • 3 hónapos kortól 11 éves korig: LongiKid© (Longitudinális Komplex Vizsgálat)

Egyénre szabott torna (tervezett szenzomotoros tréning: TSMT torna) megírása és betanítása

Otthoni gyakorlás

Kontrollvizsgálat, új egymásra épülő tréningek írása


LongiKid©              Longitudinális Komplex Vizsgálat

A Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid) 3 hónapos kortól 11 éves korig alkalmazható vizsgálati módszer, mely az egyes életkorokban elvárható mozgásos, kognitív, nyelvi teljesítményt, valamint az idegrendszer érettségét elemzi 280 megfigyelési szempont alapján. Kiegészítő vizsgálatai alkalmasak egyszerű szemészeti, audiológiai szűrésekre; része izomtónus-vizsgálat is.                                                                                Az eredményeket egy informatikai alapú tünetészlelő programban rögzíti a vizsgáló, mely elvégzi az értékelést, és rámutat a hiányosságokra, valamint az eltérések mértékére. A lehető legpontosabb kiértékelés érdekében a vizsgálatról videó felvétel készül, melyhez minden esetben a szülő hozzájárulása szükséges. A LongiKid©ben mutatott teljesítmény pontozása objektív, fejlődésneurológiai, neuropszichológiai, fejlődéspszichológiai, valamint szemészeti és hallásvizsgálati életkori kritériumok figyelembe vételével történik. A kiértékelő program kb. 1500 adatot vesz figyelembe a vizsgálat során, egy-egy funkciót több feladaton keresztül is értelmezünk, és így kapunk teljesebb képet a gyermek fejlettségéről.                                                               A LongiKid© eszközrendszere saját fejlesztésű, 2013-ban Magyar Terméknagydíjat is nyert. Találhatóak benne játékok, mérőeszközök (hallásvizsgálat), az egyensúlyi rendszert tesztelő eszközök, szemészeti szűrőeljárások, valamint saját feladatlapok is, melyek a grafomotorika, a vizuális feldolgozás és nyelvi terület feladatait tartalmazzák. Az eszközök nagy része alkalmazható a vizsgálatban és a terápiában egyaránt.

A vizsgálat életkorilag adekvát részképességprofilt mutat a gyermek alábbi területein:

 • Idegrendszer érettsége: Vizsgálja a gyermek primitív reflexprofilját, atipikus reakcióit és a mozgásos területek kéreg alatti funkciói
 • Motoros terület: A mozgáskoordinációhoz és a mozgás kivitelezésének a könnyedségéhez szükséges képességeket méri a nagymozgások, a finommozgások és a grafomotorika területén.
 • Kognitív terület: A figyelmi funkciók 5 területén vizsgál 18 képességet, és jó előrejelzője lehet a sikeres iskolai beválásnak, illetve szükség esetén gyógypedagógiai iránymutatást is nyújt a szülőknek.
 • Nyelvi terület: Kifejező és befogadó nyelvi készséget képes megállapítani, mely segíti egy esetleges megkésett beszédfejlődés, vagy nyelvi zavar fejlesztésben.
 • Pszicho-szociális terület: Vizsgálja a gyermek együttműködését, interakcióit és feladatba vonhatóságát.
 • Kiegészítő területek:  a felmérés része a tartás - és izomtónus vizsgálatot,  audiológiai- és látásvizsgálat protokoll, melynek segítségével az esetlegesen felmerülő érzékszervi problémákat is ki tudjuk szűrni. Ennek esetén a gyermek szakorvoshoz irányítása ajánlott.

A LongiKid© vizsgálati területei:

 • Beállító és egyensúlyi reakciók
 • Archaikus reflexek (primitív reflexek)
 • Nagymozgások
 • Finom mozgások
 •  Izomtónus
 • Vizuális észlelés
 • Auditív észlelés
 • Taktilis érzékelés
 • Kifejező és befogadó nyelvi készség (beszédértés, szókincs)
 • Szociális terület
 • Kognitív funkciók (emlékezet, figyelem, gondolkodás)

A vizsgálat, a gyermek életkorától függően 45 – 120 perc alatt vehető fel Időtartama a gyermek korával egyenes arányban növekszik.

A feladatok a szülők számára is informatívak, és objektív tájékoztatást adnak gyermekük jelenlegi állapotáról a fentebb említett területeken, valamint segíthetnek az óvoda - és iskola, de akár a szabadidős tevékenység választásában is. A vizsgálat korábbi életkorokban háromhavonta, kétéves kortól pedig félévente megismételhető, ezzel visszaigazolást kaphatunk arról, hogy a korábban látott, esetleg problémára utaló tünetek jelentkeznek-e későbbi életkorban.

Tehát a LongiKid hosszabb ideig tartó, komolyabb technikai felszereltséget igénylő vizsgálat.

ÁMV                            Állapot- és Mozgásvizsgálat

Az Állapot- és mozgásvizsgálat az 5 éven felüli gyermekek vizsgálata, szűrővizsgálatként nagyon jól alkalmazható az iskolaérettségi vizsgálat kiegészítéseként, mert szemlélete és tartalma alapján rámutat az idegrendszer érettségének hiányosságaira, okaira, ezáltal a hatékony terápiás megsegítés alapját képezi.

Állapot- és mozgásvizsgálat (ÁMV) egy olyan neuro-szenzomotoros vizsgálati módszer, amelynek segítségével a vizsgált személy organikus érettségéről kaphatunk objektív, a vizsgálatot végző személytől független választ, előre megadott szempontrendszer alapján.  Az ÁMV arra ad választ, hogy milyenek a sikeres iskolai beválás esélyei, ezért a célcsoport ideális esetben 5-7 éves korig terjed, mert ekkor az esetleges hiányosságokat még iskolakezdés előtt, preventív céllal lehet kezelni.

Az ÁMV 5 részterületet vizsgál:

1. Az idegrendszer érettségét
2. A mozgást
3. A testvázlatot és a térbeli tájékozódást
4. A taktilitásra (tapintásos ingerekre) adott reakciókat
5. A ritmust

Az egyes vizsgálati területek eredményei százalékosan értékelhetők, melyek egyértelműen mutatják a teljesítményt. (75% felett: optimális teljesítmény, 75-50 % között figyelemfelhívő határövezet: enyhén megkésett teljesítmény, 50% alatt: jelentősen megkésett teljesítmény)

Összefoglalva az Állapot- és mozgásvizsgáló teszt (ÁMV) jellemzői:

 • Megmutatja, hogy a gyermek teljesítményproblémáinak oka organikus-e.
 • 5 éves kortól felvehető.
 • Objektív, a vizsgálat eredményét százalékban adja meg. Ez az elmaradás szintjét teszi szemléletessé.
 • Iskolai beválást/beilleszkedést prognosztizálja.
 • 40-45 perc (kb. 1 tanítási óra!) alatt felvehető.
 • Státusz és folyamat diagnosztikára alkalmas. (Fél évente újra felvehető, így terápia esetén jól látszódik a fejlődés mértéke.)
 • Nagyrészt nonverbális, utánzáson alapul a feladatok végrehajtása.(elmarad a teljesítményszorongás)BHRG-SEED Fejlődési Skála

A Skála 0-5 éves korú gyermekek egyik közkedvelt vizsgáló eljárása Szakszolgálatoknál is az eltérő fejlődésmenet diagnosztikájában.
A vizsgálattal a körvonalazódnak gyermekek képességei a korosztályuknak megfelelően, feltérképeződnek az erősségeik és gyengébb képességeik is, ezzel meghatározható a fejlettségi szint, valamint a képességek struktúrája. A Skála elsősorban a fejlettségi szint megállapítása mellett segíti a fejlesztési lehetőségek, azok irányvonalának megfogalmazását, így a beavatkozás szakszerűen, időben, a gyermek együttműködési készségétől függetlenül elkezdődhet.Értékelési rendszere fejlettségi kort határoz meg, illetve az elmaradás mértékét.

A skála 7 fejlődési területet vizsgál:

Nagymozgás:A nagymozgáson belül vizsgáljuk a gyermek testtartását, fejkontrollját. A humanspecifikus mozgás fejlődés mérföldköveit fegyelembe véve a forgást, mászást, felülést, állást, járást. Speciálisabb helyzetekben a lépcsőzés, labdázás és az ugrás sajátosságait, amelyek meghatározott életkorokban érhetőek tetten.

Finommozgás: a kézhelyzeteket, nyúlást, markolást és fogást, valamint az elengedés minőségét, változásait figyeljük meg.

Beszéd és nyelv:
A hallásválaszt és memóriát ellenőrizhetjük a befogadó nyelvi területtel. Ezek együttes értelmezése a beszédészlelésről ad képet. Emellett a kifejező nyelvi készségek, hangzók használata, a szavak megjelenése is nyomon követhető a különböző életkorokban. Itt jelennek meg a nyelvben kifejeződő szimbolikus gondolkodás elemei is.

Adaptáció, gondolkodás:
Vizsgálja a vizuális figyelmet: fixálást, követést, a szemmozgásokat, a hallási figyelmet, lokalizációt, a tárgyakkal folytatott spontán aktivitást, manipulációt. Kognitív képességek terén az egyszerű ok-okozati összefüggések felismerését, a tárgyállandóság alakulását, az analízis-szintézis, formaészlelés, formadifferenciálás, és a nagyságdifferenciálás fejlődését.

Szociális-érzelmi fejlődés:
A vizuális figyelem, vagyis a csecsemő, gyermek személyre orientáltsága, önmaga és mások megkülönböztetése, az imitáció, utánzás, a játék tevékenysége és a gyermek szocializációja kerül a megfigyelések fókuszába. .
öltözködés és egyszerű tisztálkodás, : a gyermek öltözködési és egyszerű tisztálkodási képességei kerülnek feltérképezésre.

Táplálkozás:
Két alterületre oszlik: nyelv- és ajakreakciók, saját táplálkozási viselkedés.
A skála fejlődési területenként és életkoronként különböző mennyiségű feladatot, kritériumot tartalmaz. Az egyes fejlődési területek vizsgálata nem elkülönítetten történik, hanem az adott időben és adott feladatvégzés közben globálisan, az abban megmutatkozott összes készséget, képességet figyeljük meg együttesen. Mivel minden terület egymással kapcsolatban áll, így egy eszközzel folytatott tevékenység során több fejlődési területre rálátunk, s tudjuk értékelni azt.

Összegezve: megfigyeljük a gyermek kontaktuskészségét, kooperabilitását, általános viselkedését, spontán tevékenységének minőségét, játékának szintjét, érzékszervi állapotát, figyelmének tartósságát és terjedelmét, kommunikációját, beszédállapotát, mozgásának állapotát (finom-, és nagymozgások, mozgásszabályozás, izomtónus, mozgásritmus), valamint a vizsgáló irányításának fogadását, mindezt a gyermek szabad tevékenysége és a konkrét, a skála feladatainak végzésében való aktív közreműködése által. Megtudhatjuk, hogy a gyermek mely vizsgált területeken teljesít korának megfelelően, illetve az életkorában elvárhatónál alacsonyabb vagy magasabb szinten.


Csoportos foglalkozások 

Izgő-mozgó torna (csütörtök 9:00-9:45)

Baba-Mama móka (csütörtök 10:00-10:45)

Kutyás torna  (kedd 9:00-9:45)Helyszín: Duna Kid Center                                            (2400 Dunaújváros, Lilla köz  - Margaréta Tagóvoda)

Előzetes időpont foglalással lehet részt venni az órákon!

https://outlook.office365.com/book/[email protected]/